1. നുറുക്കുക

  1. ക്രി.
  2. നശിപ്പിക്കുക
  3. പലകഷണങ്ങളാക്കുക, അരിയുക
 2. നറുക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ചെറുതായി മുറിക്കുക
 3. നിറക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ശോഭിക്കുക
  3. ഐശ്വര്യസമൃദ്ധമാകുക
 4. നിറുക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ഉണ്ടാകുക
  3. തീരുമാനിക്കുക
  4. ഭാരം നിർണയിക്കുക
 5. നേർക്കുക

  1. ക്രി.
  2. എതിർക്കുക
  3. എതിരെവരിക
  4. കട്ടികുറയുക
  5. സാന്ദ്രതകുറയുക
  6. നല്ലവണ്ണം പൊടിഞ്ഞ് തരിയില്ലാതാകുക
  7. ക്രമമായി വണ്ണം കുറഞ്ഞ് കൂർത്തമുനയിൽ അവസാനിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക