1. നുറുങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. നശിക്കുക
    3. ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കുക
    4. പൊട്ടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക