1. നുലയുക

    1. ക്രി.
    2. ചീയുക
    3. അധികം പഴുക്കുക
    4. ഉടഞ്ഞു വെടിപ്പില്ലാതാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക