1. നുലവ്

    1. നാ.
    2. ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സ്ഥിതി
    3. അധികം വെന്തു കുഴഞ്ഞുപോകൽ
    4. നീർ വലിച്ചെടുത്തു കുഴഞ്ഞു പോകൽ
    5. മാർദവം, സ്നിഗ്ദ്ധത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക