1. നുള്ളൽ

  1. നാ.
  2. രണ്ടുവിരലുകൾകൊണ്ടെടുക്കൽ
  3. കൈനഖങ്ങൾകൊണ്ട് അമർത്തി മുറിക്കൽ
  4. പൂവ് തേയിലക്കുരുമ്പ് മുതലായവ നുള്ളി ശേഖരിക്കൽ
 2. നീളൽ

  1. നാ.
  2. നീളമുള്ളതാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക