1. നുഴവാതിൽ

    1. നാ.
    2. നുഴഞ്ഞുമാത്രം കയറാവുന്ന ചെറിയ വാതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക