1. നൂക്കൽ

    1. നാ.
    2. തള്ളൽ
    3. നിവർക്കൽ
    4. വളവില്ലാതെ ആക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക