1. നൂട്ട

    1. നാ.
    2. നൂഴത്തക്കവണ്ണം വേലിയിലും മറ്റുമുള്ള വിടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക