1. നൂതന

    1. വി.
    2. പുതിയ, ഇളയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക