1. നൂത്ത, നൂത്ത്

    1. നാ.
    2. നൂട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക