1. നൂപുരം

    1. നാ.
    2. കാൽച്ചിലമ്പ്
    3. കൊലുസ്സ്
    4. കാൽവിരലിൽ അണിയുന്ന മോതിരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക