1. നൂരുക

    1. ക്രി.
    2. വളവു തീരുക, മടക്കു നിവരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക