1. നൂറായിരം

    1. നാ.
    2. ആയിരം നൂറ് ചേർന്ന സംഖ്യ. ഒരുലക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക