1. നൂറ്

  1. നാ.
  2. പൊടി
  3. പത്തു തവണ പത്തുകൂട്ടിയ സംഖ്യ, തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതുകഴിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ
  4. ധാന്യങ്ങളുടെയും കിഴങ്ങുകളുടെയും മാവ്
  5. കുമ്മായം, ചുണ്ണാമ്പ്
 2. നാർ

  1. നാ.
  2. നാര്
 3. നിറ1

  1. നാ.
  2. നിറയ്ക്കൽ
  3. തുലാം രാശി
  4. ത്രാസ്സ്
  5. നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി
  6. കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞ് ആചരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്
  7. ഭാരം അളക്കാനുള്ള ഒരു തോത്
 4. നിറ2

  1. വി.
  2. നിറഞ്ഞ, തികഞ്ഞ
 5. നീർ

  1. നാ.
  2. നീര്
 6. നീറ

  1. നാ.
  2. നീര്, വെള്ളം
 7. നീറ്1

  1. നാ.
  2. ഭസ്മം, പൊടി
  3. മരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം വലിയ ഉറുമ്പ്
 8. നീറ്2

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
 9. നെറി

  1. നാ.
  2. ഭംഗി
  3. നന്മ
  4. അഭിമാനം
  5. ന്യായം
  6. സത്യസന്ധത
 10. നേർ

  1. നാ.
  2. ഭംഗി
  1. വി.
  2. സത്യമായ
  3. ത്യ്ല്യമായ
  4. എതിരെയുള്ള
  5. നീണ്ടുമെലിഞ്ഞ
  1. നാ.
  2. നീണ്ടുകൃശമായ ആകൃതി
  3. സത്യം, കരാർ
  4. സത്യവാചകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക