1. നൂറ്റാണ്ട്

    1. നാ.
    2. നൂറു ആണ്ടുചേർന്ന കാലയളവ്, ശതവർഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക