1. നൂറ്റിക്കൊല്ലി

    1. നാ.
    2. ഒരു ആയുധം, ശതഘ്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക