1. നൂറ്റുകരണ്ടം

    1. നാ.
    2. ചുണ്ണാമ്പുകരണ്ടം (നൂറ് = ചുണ്ണാമ്പ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക