1. നൂലേണി

    1. നാ.
    2. ബലമുള്ള ചരടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഏണി
  2. നൈലോൺ

    1. നാ.
    2. ജൈവവസ്തുക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു നിർമിക്കുന്ന ഒരു പദാർഥം (മുഖ്യമായും നൂലുണ്ടാക്കാൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക