1. നൂളുക

  1. ക്രി.
  2. നൂഴുക
 2. നാളിക

  1. നാ.
  2. ചർമലന്ത
  3. തണ്ടൻ ചീര
  4. നാഴിക
  5. ഉള്ളുപൊള്ളയായ ശരീരാവയവം
  6. പൊള്ളയായ തണ്ട്
 3. നീളുക

  1. ക്രി.
  2. പരക്കുക
  3. നീളമുള്ളതാകുക
  4. കാലതാമസം ഉണ്ടാകുക
 4. നുള്ളുക

  1. ക്രി.
  2. പെരുവിരലിൻറെയും ചൂണ്ടുവിരലിൻറെയും നഖങ്ങൾ ചേർത്തമർത്തി വേദനിപ്പിക്കുക
  3. നഖംകൊണ്ടു മുറിച്ചെടുക്കുക
  4. രണ്ടോമൂന്നോ വിരൽ ചേർത്ത് എടുക്കുക. (പ്ര.) നുള്ളിക്കൊടുക്കുക = അൽപാൽപമായികൊടുക്കുക. നുള്ളിയെടുക്കുക = എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുക. "നുള്ളിഎടുത്താൽ കുഴി നുള്ളിവച്ചാൽ കുന്ന്" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക