1. നൂ(ൽ)നാഴി

    1. നാ.
    2. നയ്ത്തുതറിയിലെ ഓടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക