1. നൃച്ചി

    1. നാ.
    2. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗം, ഉച്ചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക