1. നൃതു

    1. നാ.
    2. ഭൂമി
    3. പുഴു
    4. നർത്തകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക