1. നൃത്തം

  1. നാ.
  2. വാദ്യത്തിൻറെയും സംഗീതത്തിൻറെയും താളലയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആംഗികമായ ചലനങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള രസാവിഷ്കരണം
 2. നാരദം

  1. നാ.
  2. മേഘം
  3. നാരദൻറെ വീണ, വലിയ വീണ
 3. നർത്തം

  1. നാ.
  2. നൃത്തം
 4. നിരോധം

  1. നാ.
  2. തടവ്
  3. തടവിലാക്കൽ
 5. നീരദം

  1. നാ.
  2. മേഘം
  3. മുത്തങ്ങ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക