1. നൃദേവൻ

    1. നാ.
    2. നരദേവൻ, രാജാവ്
  2. നരദേവൻ

    1. നാ.
    2. രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക