1. നൃപതിലലാമം

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃത്തം
    3. രാജാക്കന്മാർക്ക് അലങ്കാരമായവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക