1. നൃപാംശം

    1. നാ.
    2. വിളവിൽ രാജാവിന് നൽകേണ്ടവിഹിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക