1. നൃപാലൻ

  1. നാ.
  2. രാജാവ്
  3. കുബേരൻ
  4. ക്ഷത്രിയൻ
 2. നരപാലൻ

  1. നാ.
  2. രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക