1. നൃപോചിതം

    1. നാ.
    2. വലിയ ഉഴുന്ന്
    3. രാജാവിനു യോജിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക