1. നൃമേധം

  1. നാ.
  2. നരമേധം, മനുഷ്യനെ ബലികൊടുക്കൽ
 2. നരമേധം

  1. നാ.
  2. നരബലിയോടുകൂടിനടത്തുന്ന യാഗം
  3. മനുഷ്യരെ കൊല്ലൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക