1. നൃശംസ

    1. വി.
    2. നീചമായ
    3. ക്രൂരതയുള്ള
    4. മനുഷ്യരെ ഹിംസിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക