1. നൃശംസ്യ

    1. വി.
    2. നീചമായ, ക്രൂരതയുള്ള, അന്യരെ ദ്രാഹിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക