1. നെഞ്ചകം

    1. നാ.
    2. നെഞ്ചിൻറെ ഉള്ള്, ഹൃദയം, മനസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക