1. നെഞ്ചുകുഴി

    1. നാ.
    2. മാറിൻറെ നടുവിൽ വയറ്റിനുമുകളിലുള്ള താണഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക