1. നെഞ്ചൂറ്റം

    1. നാ.
    2. നെഞ്ചുറപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക