1. നെടിയില

    1. നാ.
    2. കുറുകെ മുറിക്കാത്ത വാഴയില, നീളമുള്ള തുമ്പില

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക