1. നെടിൽ

    1. നാ.
    2. ദീർഘസ്വരം (x കുറിൽ)
    3. നീണ്ടവസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക