1. നെടുകുക

    1. ക്രി.
    2. നീളുക, നീളമുള്ളതാകുക, നീളംകൂടുക, പൊങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക