1. നെടുകെ

    1. അവ്യ.
    2. നീളത്തിൽ, നെടുകത്തക്കവണ്ണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക