1. നെടുങ്കാലം

    1. നാ.
    2. ദീർഘകാലം, വളരെക്കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക