1. നെടുങ്കൻ

    1. വി.
    2. നീളമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക