1. നെടുഞ്ചുഴിക

    1. നാ.
    2. നെടിയ ഉത്തരം
    3. നെല്ലു സൂക്ഷിക്കാനായി ഈറകൊണ്ടും മറ്റും നിർമിക്കുന്ന പൊക്കമുള്ള കൂട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക