1. നെടുത്

    1. നാ.
    2. നീളമുള്ളത്, പൊക്കമുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക