1. നെടുന്തുടി

    1. നാ.
    2. ഒരു ചർമവാദ്യം, ഒരിനം തുടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക