1. നെടുമംഗല്യം

    1. നാ.
    2. സുമംഗലിയായി വളരെക്കാലം ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക