1. നെടുമാനം

    1. നാ.
    2. നീളം, പൊക്കം
    3. നീളം അളക്കാനുള്ള തോത്
    4. അളന്ന നീളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക