1. നെടുമ്പക

    1. നാ.
    2. പണ്ടേയുള്ള വൈരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക