1. നെടുമ്പുര

    1. നാ.
    2. അടിയന്തിരങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന നീണ്ടപുര, വലിയ പന്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക