1. നെടുവരിയൻ

    1. നാ.
    2. കടുവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക