1. നെടുവിരിപ്പ്

    1. നാ.
    2. കോഴിക്കോടു സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യം, സാമൂതിരിപ്പാട്ടിലെ വംശം
    3. വിസ്തൃതമായ വിരിപ്പുനിലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക