1. നെട്ടനെ

    1. വി.
    2. നീളത്തിൽ, പൊക്കത്തിൽ, നെടുകെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക